Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de contractspartij tot het doen van een aanbod. De in een aanbieding genoemde specificaties zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze specificaties zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Vanwege het feit dat foldermateriaal e.d. aan veranderingen onderhevig zijn, kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door Digisigning BV.
 3. Mondelinge toezeggingen gedaan door medewerkers van Digisigning BV binden Digisigning BV niet, anders dan wanneer zij schriftelijk door Digisigning BV zijn bevestigd.

Meerwerk

 1. Alle door de contractspartij voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst gelden als meerwerk. De contractspartij is gehouden de kosten verband houdende met het meerwerk te voldoen.
 2. Meerwerk houdt in beginsel in dat opgegeven levertijden niet kunnen worden gehaald.

Aansprakelijkheid

 1. De contractspartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie/montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden dadelijk door Digisigning BV kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is Digisigning BV gerechtigd (extra) reis- en verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de contractspartij door te berekenen. De contractspartij zal deze extra kosten vergoeden.
 2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd/gemonteerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden als bekabelingswerkzaamheden voor rekening en risico van de contractspartij.
 3. Digisigning BV gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop door Digisigning BV wordt geïnstalleerd/gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet – of niet eenvoudig – bereikbaar zijn van de montageplek, komen voor rekening van de contractspartij.
 4. De contractspartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbowetgeving voor het personeel van Digisigning BV vereiste voorzieningen, alsmede voor voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaatsen voor het geleverde alsmede voor materialen, gereedschappen en dergelijke van Digisigning BV.
 5. Digisigning BV is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Digisigning BV.
 6. De contractspartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die Digisigning BV vanwege de installatie/montage mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Digisigning BV. De contractspartij is gehouden Digisigning BV te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de contractspartij aantoont dat Digisigning BV door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke situatieschetsen en dergelijke genoegzaam op de hoogte was gesteld.

Installatie/montage

 1. De contractspartij is gehouden het geleverde direct na levering te inspecteren alsmede de resultaten van dienstverlening en service direct te controleren.
 2. Voor zover sprake is van installatie/montage ter plaatse wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan de contractspartij mededeling is gedaan.
 3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens de contractspartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien – ondanks een daartoe gemaakte afspraak – een door de contractspartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van de contractspartij.
 4. De contractspartij tekent voor ontvangst van de door Digisigning BV geleverde zaken of diensten op het door Digisigning BV aangeboden vervoersdocument of de door de werknemer van Digisigning BV getoonde werkbon. De contractspartij maakt op deze documenten melding van alle direct zichtbare beschadigingen of ondervonden problemen in de dienstverlening.
 5. De contractspartij zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de levering/inontvangstneming/afmontage schriftelijk melden aan Digisigning BV. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke akkoordbevinding door Digisigning BV, waarbij de kosten van de retourzending en de bijkomende kosten ter beoordeling van Digisigning BV zullen zijn.
 6. De contractspartij stelt Digisigning BV te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren.
 7. Schendingen van de bepalingen in dit artikel leidt tot verval van elk recht van reclame van de contractspartij.

Inspectieplicht

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Vóór uitvoering opdracht, vragen wij 50% aanbetaling, direct te voldoen na reservering, restant factuurbedrag netto binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 14 dagen vóór plaatsing LED-scherm. Indien annulering binnen 14 dagen vóór plaatsing wordt 50% (restant factuurbedrag) gecrediteerd. De gevraagde aanbetaling wordt niet gecrediteerd. Indien annulering buiten 14 dagen vóór plaatsing wordt het volledige bedrag gecrediteerd.
 3. Bij in gebreke blijven van de gevraagde aanbetaling behouden wij ons het recht voor het LED scherm niet te plaatsen op de gewenste locatie;
 4. De contractspartij voldoet elke door Digisigning BV verzonden factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding of korting.
 5. Voor zover de contractspartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door Digisigning BV niet correct is, dient zij dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan Digisigning BV. Na ommekomst van de bedoelde termijn wordt de contractspartij geacht de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend.
 6. Het indienen van een reclame en/of klacht ontslaat de contractspartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
 7. Digisigning BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten zonder dat Digisigning BV tot de contractspartij enigerlei schadevergoeding gehouden is indien de contractspartij in gebreke is in de nakoming van de betalingsverplichtingen ten opzichte van Digisigning BV.
 8. Bij niet, niet-tijdig of niet-volledige betaling van het door haar verschuldigde, is de contractspartij met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim. Alsdan is de contractspartij, onverminderd de overige rechten van Digisigning BV, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de (zakelijke) wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, alsmede al de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte verschuldigd aan Digisigning BV.

Betaling

 1. De contractspartij is jegens Digisigning BV aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan derden betaalde boetes en gegeven kortingen, die Digisigning BV, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan de contractspartij toe te rekenen tekortkoming.
 2. De contractspartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuistheden in de door de contractspartij in het kader van de overeenkomst aan Digisigning BV verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door de contractspartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in opdracht van de contractspartij door derden zijn uitgevoerd.
 3. Indien Digisigning BV jegens de contractspartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering, is Digisigning BV uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van Digisigning BV en zonder dat de contractspartij daarbij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 4. Digisigning BV is niet gehouden tot het vergoeden van schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat de contractspartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Digisigning BV is gemeld.
 5. De aansprakelijkheid van Digisigning BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
 6. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Digisigning BV is de contractspartij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om: A. gebreken te herstellen of, B. vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of onderdelen of, C. de ontvangen factuurbedragen terug te betalen, dan wel de aan de contractspartij verzonden factuur te crediteren of, D. een in overleg met de contractspartij te bepalen financiële vergoeding te voldoen.
 7. Indien Digisigning BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Digisigning BV of anderszins, is de aansprakelijkheid van Digisigning BV te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som die aan de zijde van Digisigning BV in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt is door verzekering, en wel de hoogste van de beide genoemde sommen. De beperking tot maximaal de factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van Digisigning BV, bijvoorbeeld omdat zij een formeel vereiste opgenomen in de polisvoorwaarden niet in acht neemt.
 8. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.